Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Molenbolwerk is onderdeel van Elevantio

Scoba

Team

Schooljaar 2020 – 2021:

Groepen:

 

Leerkrachten:

 

Groep 1

 

Maandag en woensdag tot en met vrijdag

Mevr. A. Mabelis (Annelies)

Op dinsdag

Mevr. J. Dieleman (Jenny)

 

Groep 2

Van maandag tot en met donderdag

Mevr. F. Steijaert (Francisca)

Op vrijdagmorgen

Mevr. L. Mabesoone (Linda)

 

Groep 3

 

 

 

Groep 4

 

Groep 3 - 4

Op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen

Mevr. I. v.d. Voorde (Ingrid)

Op maandag en de middagen

Mevr. Aarnoutse - Basting (Janet)

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Mevr. Aarnoutse - Basting (Janet)

Op woensdag

Mevr. I. v.d. Voorde (Ingrid)

 

Groep 5

Op maandag

Mevr. J. Dieleman (Jenny)

Op dinsdag t/m vrijdag

Mevr. M. Wiersum (Marina)

 

Groep 6

 

 

Op maandag t/m woensdag

Mevr. N. Joppe (Nada)

Op donderdag en vrijdag

Mevr. T. Buijsse (Thea)

 

Groep 7


Groep 8

 

Groep 7-8

Op maandag t/m woensdag

Mevr E. Aerssens (Ellen)
Op maandag t/m woensdag

Mevr. Radder (Hanne)

Op donderdag en vrijdag
Mevr. Radder (Hanne)

 

Onderwijsassistente

Op maandag en dinsdag

Mevr. Martine de Causmaecker

 

Intern begeleider

 

Wekelijks op dinsdag en woensdag

Mevr. A. Maenhout (Anne)

Mevr. M. de Jaeger en mevr. D. Morcus zijn onze schoonmaakkrachten.

Over eventuele stagiaires wordt u via het Weekbericht geïnformeerd.

Verjaardagen leerkrachten
In de schoolgids kunt u terugvinden wanneer elke leerkracht jarig is. Dit is echter niet altijd de dag waarop deze leerkracht ook daadwerkelijk zijn of haar verjaardag viert. Deze wordt in de regel op een woensdag gevierd en wordt meegedeeld via het weekbericht. Het is op onze school niet de gewoonte dat de kinderen gekochte cadeautjes meenemen voor de leerkracht. Iets dat zelf getekend of geknutseld is, wordt wel altijd op prijs gesteld!

Spreekuren 
In principe zijn de leerkrachten altijd voor u bereikbaar, maar een afspraak maken is altijd beter.
De directeur is in principe dagelijks aanwezig.

Wie werken er zoal in de school?
Allereerst natuurlijk degroepsleerkrachten, die samen het onderwijs dragen. Naast hun eerste taak als groepsleerkracht hebben alle leerkrachten diverse onderwijs-inhoudelijke en huishoudelijke taken. Verder organiseren zij diverse klassenoverstijgende activiteiten.

In onze school is een  Onderwijsassistent werkzaam. Deze werkt vooral in de groepen waarin leerlingen zitten die vanwege ernstige ontwikkelingsproblemen speciale begeleiding nodig hebben.

Dan de directeur en adjunct-directeur. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de school, Bij afwezighedi van de directeur is de adjunct-directeur het aanspreekpunt. Over vrijwel alle zaken betreffende de school overleggen de directeur en adjunct-directeur. Daarnaast heeft ieder ook specifieke taken.

Intern-Begeleider (ib-er) is een leerkracht die de hulp coördineert aan leerlingen op onze school die extra aandacht nodig hebben. Deze coördinator zorgt ervoor dat gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden doorgesproken in het team, ziet er op toe dat er hulpprogramma's worden opgesteld en uitgevoerd en dat er een tijdige evaluatie en verslaglegging plaatsvindt. Ook is deze coördinator betrokken bij de verwijzing naar intern pedagogisch-didactisch onderzoek of bij verwijzing naar externe hulpinstanties. De ib-er heeft ook regelmatig overleg met de coördinatoren van andere scholen in de streek, die tezamen een ‘zorgcommissie’ vormen.

Wanneer het nodig is dat leerlingen, die in het leerling-volg-systeem opvallen, nader moeten worden geobserveerd, getest of extra uitleg of oefening moeten krijgen dan kan dit gebeuren door  de remadial-teacher. Deze kan ook pedagogisch didactisch-onderzoeker doen. 

Onze school biedt ruime mogelijkheden aan studenten van de Pabo (lerarenopleiding) en het ROC (opleidingen 'onderwijsassistent' en 'sport en bewegen' ) om stages te lopen. De stagiaires komen meestal langere tijd op een vaste dag (of dagen) in een vaste groep. Een bijzondere vorm van stage is de lio-stage. Dit is de afsluitende stage van de Pabo, waarin een student een half jaar lang min of meer zelfstandig een groep moet draaien.

Waar door zoveel kinderen en volwassen mensen gewerkt wordt, moet ook regelmatig schoongemaakt worden. Daarom zorgt onze schoonmaakster er dagelijks voor, dat we de volgende ochtend weer schoon kunnen beginnen.

Wijze van vervanging bij ziekte, studieverlof en scholing
Vervanging van een leerkracht om welke reden dan ook, gebeurt in de regel door een aantal vaste vervangers. Zo hebben de kinderen steeds te maken met ‘vertrouwde’ gezichten.

Het is echter soms een probleem om vervanging te regelen, zeker als deze t.g.v. ziekte op zeer korte termijn gerealiseerd moet worden. Dan is het denkbaar dat vervanging niet meer te regelen is. In een dergelijk geval zullen we eerst kiezen voor samenvoeging of opsplitsing van groepen en in uiterste gevallen overgaan tot slechts een vorm van ‘opvang’ van de kinderen.

Scholing van leerkrachten
Na- en bijscholing van de leerkrachten beschouwen we als een wezenlijk deel van onze taak. Doel is uiteraard om als team ons onderwijs voortdurend kritisch te beschouwen, en waar nodig bij te stellen of te vernieuwen.
Daarvoor is het nodig om steeds van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs op de hoogte te blijven. Daarom ook wordt er jaarlijks een door de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad goedgekeurd nascholingsplan opgesteld.

Het streven in dit plan is om ieder schooljaar in teamverband een cursus te volgen en daarnaast elke leerkracht in de gelegenheid te stellen een individuele nascholing te doen (naar persoonlijke voorkeur en naar ‘behoefte’ van de school). Ten behoeve van deze scholing kan de school een enkele keer een ‘studiedag’ inroosteren, waarop de kinderen vrij van school zijn.