Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Molenbolwerk is onderdeel van de Scoba Groep

Scoba

Vakantieregeling

Vakantieregeling

Met in achtneming van onderstaande vakantiedagen, komt schooljaar 2018/2019 uit op 890,25 lesuren uur voor de onderbouw en 995,75 lesuren voor de bovenbouw.

U dient uw vakanties binnen het onderstaande rooster te plannen. Zo niet, dan moet U verlof aanvragen. Daarbij hanteren wij de richtlijnen die ons door het ministerie zijn gegeven (zie vervolg).

Vakantiedata schooljaar 2019 - 2020:

          Herfstvakantie            14 t/m 18 oktober 2019

          Kerstvakantie             20 december 2019 om 12.00 uur t/m 3 januari 2020

          Carnavalsvakantie      24  t/m 28 februari 2020

          2e Paasdag                13 april 2020

          Meivakantie                20 april t/m 5 mei 2020

          Hemelvaart                 21 en 22 mei 2020

          Pinksteren                  1 en 2 juni 2020

Extra vrije dagen voor de groepen 1 t/m 4: 15 november 2019 en 17 juni 2020 en de dag (nog nader te bepalen) na de schoolreis.

          Zomermiddagen        6, 7 en 9 juli 2020 (alleen voor groep 1 t/m 4)

Zomervakantie            10 juli (12.00 uur) t/m 21 augustus 2020

Informatie en regels over het aanvragen van extra schoolverlof.

U dient elk schoolverzuim schriftelijk aan te vragen!
Daarvoor kunt U op school vragen naar een daarvoor bestemd formulier.

Beslissing over een aanvraag: De directeur beslist over de aanvraag. Voor aanvragen van meer dan 10 schooldagen is de goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Gewichtige omstandigheden: In de leerplichtwet worden enkele omstandigheden genoemd, waarbij verzuim geoorloofd is. Verder is er sprake van "andere gewichtige omstandigheden"

Gewichtige omstandigheden zijn:

- verhuizing
- huwelijk of huwelijksjubilea van familieleden
- ziekte of overlijden van een familielid
- in bepaalde gevallen: vakantie (zie hieronder)

Geen gewichtige omstandigheden zijn:

- een tweede vakantie
- sportevenementen buiten schoolverband
- wintersport buiten de schoolvakanties
- het bezoeken van een pretpark, e.d.
- de wens eerder op vakantie te gaan dan het begin van de schoolvakantie (of later terug te komen).

Elk verzuim zonder toestemming zal aangemerkt worden als ongeoorloofd verzuim en
zal door de directie gemeld worden aan de leerplichtambtenaar.

Op vakantie buiten de schoolvakanties:

In bepaalde mate wordt rekening gehouden met het feit, dat sommige gezinnen niet in staat zijn tijdens de schoolvakanties op reis te gaan. Dit kan bijvoorbeeld verband houden met uw beroep. In een dergelijk geval moet u een brief van uw werkgever kunnen overleggen waarin staat dat u in verband met uw beroep geen gebruik kunt maken van een vakantie gedurende een schoolvakantie. De directie kan daarop (schriftelijk) maximaal 10 verlofdagen voor een vakantie toekennen.

In al deze gevallen dient het om de enige vakantie in een bepaald kalenderjaar te gaan.
Bovendien mag deze vakantie niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen.
Vanuit school wordt zo nodig huiswerk meegegeven om te voorkomen dat er een leerachterstand ontstaat.