Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Molenbolwerk is onderdeel van de Scoba Groep

Scoba

Ouders

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Ouders zijn uiteraard de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Een deel van die opvoeding besteden ze uit aan de school, omdat deze specifieke vaardigheden en materialen bezit om de kinderen te vormen. De opvoeding die de kinderen binnen de school genieten, moet zo goed mogelijk passen in de bredere opvoeding thuis. De praktijk wijst uit dat de schoolloopbaan van kinderen grotere kans van slagen heeft, als het thuis- en schoolmilieu goed op elkaar aansluiten; als kinderen voelen dat hun ouders bij de school betrokken zijn, en interesse tonen voor het wel en wee van de school in het algemeen en van de ontwikkelingen van hun kinderen in het bijzonder.
Het is dan ook van groot belang dat ouders zich goed op de hoogte stellen van alles wat zich op school afspeelt. Van onze school mogen ouders dan ook verwachten, dat zij er op uit is ouders actief te informeren.

Wij trachten een open school te zijn, die laagdrempelig is voor ouders, en stellen intensieve en open contacten zeer op prijs.

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

De contacten die ouders en leerkracht met elkaar onderhouden kunnen incidenteel zijn, maar er zijn ook vaste momenten in het jaar dat ouders in de gelegenheid gesteld worden om informatie op te doen over de programma's van de leerjaren, of een gesprek hebben over het  functioneren en presteren van hun kind.

Aan het begin van elk schooljaar zijn er informatie-avonden per groep. Op deze avond krijgen de ouders inzicht in het leerprogramma en de werkwijze van de groep waarin hun kind(eren) geplaatst is (zijn). Als vervolg op deze avonden wordt aan de ouders de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van ‘open lesdagen’. Dit zijn ochtenden waarop ouders tijdens de lessen in de groep van hun kind(eren) aanwezig mogen zijn.

Bij de rapporten in het najaar en voorjaar is er gelegenheid om in een 10-minutengesprek over een kind te praten. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om tussendoor een gesprek over een kind te houden. Dit kan zowel op aanvraag van de leerkracht als van de ouders zijn. Soms kan zo'n gesprek ook met een externe deskundige zijn. Ook is het natuurlijk mogelijk om na schooltijd even binnen te lopen om een gesprekje met de leerkracht te hebben, hoewel er dan het risico bestaat dat de leerkracht andere verplichtingen heeft. Vooraf een afspraakje maken kan dit voorkomen.
Doorgaans wordt er jaarlijks ook een algemene ouderavond georganiseerd, over een onderwerp dat voor alle ouders van belang is. Deze avond komt in overleg met de Activiteitencommissie.
Een belangrijke schakel in de informatievoorziening naar ouders is onze wekelijkse nieuwsbrief, het ‘Weekbericht’. Naast algemenere informatie over een onderwerp uit de dagelijkse schoolpraktijk, bevat deze nieuwsbrief ook specifieke actuele informatie.

Ook via het publicatiebord naast de toegang tot het schoolplein wordt u over verscheidene zaken geïnformeerd.

Het kan zijn dat de ouders geen één gezin (meer) vormen. De school zal dan in principe zowel de vader als de moeder informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Hoe dit vormt krijgt, wordt in overleg met de betrokken ouders geregeld.

De Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een dagelijks bestuur van 2 personen, te weten de voorzitter en de secretaris. Daarnaast zijn er maximaal 13 ‘overige leden’. Relevante informatie uit de vergaderingen van de AC worden opgenomen in het weekbericht. De leden van de AC bieden op verzoek van, en in samenwerking met de leerkrachten vooral praktische ondersteuning bij allerlei activiteiten. De leden van de AC helpen bij het organiseren van klassenoverstijgende activiteiten, zoals de viering van kerst en carnaval, buitenschoolse activiteiten, ouderavonden en schoolreisjes. De inspraak van de AC in onderwijskundige zaken is minimaal, maar zij kan wel een belangrijk ‘klankbord’ zijn voor de school. Namens het team is de directeur en een steeds wisselende leerkracht bij de vergaderingen van de AC aanwezig.Ouders kunnen zich beschikbaar stellen voor de Activiteitencommissie n.a.v. een oproep die aan het eind van elk schooljaar wordt gedaan. De huidige samenstelling van de Activiteiten kunt u vinden onder INTERNE GELEDINGEN.

Medezeggenschapsraad

Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR), namens de ouders en het onderwijzend personeel, aan het schoolbestuur advies te geven bij het nemen van beslissingen over allerlei zaken, die met school te maken hebben. Ook heeft de MR. over een aantal belangrijke zaken instemmingsrecht. Daarnaast doet de MR. voorstellen aan het bevoegd gezag, indien zij dat nodig of wenselijk acht.

De MR. heeft ook met personele en onderwijskundige zaken uitdrukkelijk bemoeienis. Ouders kunnen na kandidaatstelling en verkiezing zitting nemen in de MR. De MR. bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten; de directie heeft in de MR. een adviserende stem. Een afvaardiging van de MR. heeft zitting in de Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad. Dit is een GMR, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden van de scholen onder het overkoepelend bestuur.
De huidige samenstelling van de MR. vindt u onder INTERNE GELEDINGEN.

Het Schoolbestuur

Het bestuur van de Stichting ‘Scoba’ bestuurt de confessionele basisscholen in West Zeeuws-Vlaanderen. De dagelijkse leiding in in handen van een algemeen directeur. Het bestuur wordt verder gevormd door een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. In het algemeen bestuur heeft namens iedere school een ouder zitting.

Om geïnformeerd te blijven over de lopende zaken in school kan dit lid van het algemeen bestuur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwonen of wordt deze ouder geregeld geïnformeerd door de directeur. De huidige algemeen directeur en het bestuurslid namens het Molenbolwerk vindt u onder INTERNE GELEDINGEN.

Ouderactiviteiten

Behalve de bovengenoemde activiteiten van ouders, is er behoefte aan ondersteuning door ouders van activiteiten binnen het lesprogramma. Zo is de hulp van ouders onontbeerlijk bij sommige activiteiten met de kleuters, bij het ‘werken in hoeken’, bij het niveau-lezen, bij projecten en excursies, bij vieringen en feesten en bij de buitenschoolse activiteiten.
Voor deze en incidentele hulp wordt er een oproep gedaan via de Activiteitencommissie, de leerkrachten of het weekbericht.
De hulp van ouders is voor onze school onbetaalbaar, maar desondanks proberen we alle hulpouders jaarlijks op een passende wijze te bedanken.

Werkgroep verkeer

Sinds schooljaar 2000/2001 vormen enkele (verkeers-)ouders een werkgroepje.  Doel van deze werkgroep is om de school te ondersteunen bij de verkeersopvoeding van de kinderen en in algemenere zin de verkeersveiligheid  in het dorp te bevorderen. Deze verkkersouders maken deel uit van de Activiteitencommissie. Mede dankzij de verkeersouders is de school sinds 2004 in het bezit van het “zeeuws verkeersveiligheids label”. Dit label wordt regelmatig door het ROVZ getoetst en ook dit jaar hebben we het label weer verdiend!

De vrijwillige ouderbijdrage

Onze school biedt de kinderen een aantal activiteiten aan, waarvoor zij geen vergoeding van de overheid ontvangt. Dit zijn activiteiten die samenhangen met de identiteit van de school (Kerstviering, Paasviering, Carnaval), met de traditie van de school (Sinterklaasfeest, voorleesontbijt, excursies, e.d) en het schoolreisje. Deze activiteiten worden doorgaans georganiseerd in samenwerking met de Activiteitencommissie.
Voor de bekostiging van deze activiteiten vraagt de school van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage en de besteding wordt jaarlijks verantwoord aan de vertegenwoordiging van de ouders in de Medezeggenschapsraad. De ouders krijgen jaarlijks in de maand oktober een verzoek tot betaling van de bijdrage.
De school gaat er van uit dat alle ouders bereid zijn tot betaling van de vrijwillige bijdrage. Ouders die bezwaar tegen deze bijdrage hebben, moeten dit uitdrukkelijk kenbaar maken. Ouders die problemen met de betaling hebben, kunnen met de school een regeling treffen. Teruggave van (een deel van) de ouderbijdrage is mogelijk als uw kind voortijdig onze school verlaat of als uw kind door overmacht niet aan activiteiten kan deelnemen.
De kinderen voor wie de ouders geen ouderbijdrage (willen) betalen, kunnen overigens gewoon deel nemen aan de diverse activiteiten, m.u.v. het schoolreisje. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 
Voor kinderen die in de loop van het jaar instromen, wordt een aangepaste bijdrage gevraagd.

Tussendoortjes, kleuterhapjes en traktaties

Alle kinderen mogen voor het speelkwartier (of bij de kleuters voor de drinkpauze) een klein tussendoortje meenemen in de vorm van wat drinken en een gezonde versnapering. Realiseert u zich dat als u de kinderen toch zoetigheid meegeeft, zij tot enkele uren daarna niet in de gelegenheid zijn om hun tanden te poetsen! De tussendoortjes worden bij het begin van de schooltijd in de 'groepsbox' bij de toegangsdeuren gezet.
Let op: elke woensdag is (verplichte) fruitddag!

Als algemene regel hanteren we: er wordt op school niet gesnoept. Uitzonderingen daarop zijn natuurlijk feestelijke gelegenheden zoals verjaardagen. Daar hoort een traktatie bij! Maar.....ook dat hoeft niet altijd zoet te zijn. Er zijn genoeg leuke traktaties te bedenken zonder daarbij snoep te gebruiken:zoutjes, kaas, fruit, popcorn, worst, rozijntjes, enz.
Het is goed vooraf bij de groepsleerkracht even na te vragen of er in de groep soms kinderen zitten die een bepaald dieet of bepaalde allergie hebben.

Overblijfmogelijkheden

Op het Molenbolwerk is er alle hele schooldagen een overblijfgelegenheid. De directie heeft de eindverantwoordelijkheid voor het overblijven.
De organisatie ervan gebeurt door 2 ouders (toezichthouders).
De kosten voor het overblijven zijn € 1,00 per keer/per kind. Per maand betaalt U echter maar
€ 6,25 per kind of per jaar € 62,50.
Voor een tweede of derde overblijvend kind zijn de kosten lager. De overblijvers brengen zelf hun eten en drinken mee. Door de school wordt er kosteloos melk of thee geschonken.
Het overblijven gebeurt in de gemeenschapsruimte en in de daarvoor aangewezen ruimtes.
De klaslokalen zijn onder het overblijven niet voor de kinderen toegankelijk.
De tijd van aanvang van het overblijven sluit aan op het einde van de ochtendschooltijd en eindigt op het moment dat er op de speelplaats toezicht aanwezig is.

De ontvangen gelden worden voor een gedeelte besteed als vergoeding voor de toezichthouders.
Een ander gedeelte van de gelden wordt besteed aan spelmateriaal t.b.v. de overblijvers.
De overblijfregeling is goedgekeurd door de Medezegenschapsraad.
Jaarlijks worden ook de financiën m.b.t. overblijf verantwoord aan deze raad.
De contactpersoon ten behoeve van het overblijven vindt U in INTERNE GELEDINGEN.
In de eerste schoolweek van het schooljaar ontvangen alle ouders een briefje met de informatie over deze voorziening.

Buitenschoolse opvang 

M.i.v. augustus 2007 is elke basisschool verplicht om aan ouders de mogelijkheid tot buitenschoolse van hun kinderen te bieden. Het Molenbolwerk heeft voor deze opvang een convenant gesloten met ’t Gabbertje/Tiekekids (particuliere organisatie voor buitenschoolse opvang). Als u voor uw kind gebruik wilt maken van deze vorm van opvang, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ’t Gabbertje/Tiekekids. Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang worden door medewerkers van ’t Gabbertje/Tiekekids naar en van onze school gebracht en gehaald.

’t Gabbertje/Tiekekids, 17 Oktoberplein 6, 4515 CP IJzendijke.  Tel. 0117 – 30 27 90

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat ouders klachten hebben over de school. Deze klachten kunnen heel divers zijn: agressie, onvoldoende begeleiding van het kind, gebrekkige communicatie met de ouders, ongewenste intimiteiten, beslissingen die ten onrechte zijn genomen of zijn uitgebleven, enz.
Wanneer ouders klachten hebben over school, kunnen zij in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht, die hen –indien nodig- doorverwijst naar de directie.
Wanneer ouders, na herhaalde pogingen, het probleem niet kunnen oplossen met de groepsleerkracht, kunnen zij om inmenging van de directie vragen.
Wil men, om wat voor reden dan ook, de klacht niet voorleggen aan de leerkracht of de directie, of komt men er ook met de directie niet uit, dan kunt U terecht bij een contactpersoon. Deze contactpersoon heeft als taak om U in contact te brengen met de vertrouwenscommissie van het bestuur. De vertrouwenscommissie zal bekijken of de klacht door een bemiddeling kan worden verholpen, of zal de klacht doorverwijzen naar een onpartijdige landelijke klachtencommissie. Vanzelfsprekend behandelen alle betrokken personen uw klacht vertrouwelijk.
Onze school is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie.